Huurvoorwaarden

Door de diensten van CAMRENT te gebruiken gaat de huurder akkoord met de algemene voorwaarden van FRAME MEDIA bvba.

Alle verhuringen gebeuren onder de hiernavolgende voorwaarden, die enerzijds integraal deel uitmaken van de overeenkomst en die anderzijds van toepassing zijn met uitsluiting van alle algemene voorwaarden die eventueel zouden voorkomen op documenten uitgaande van de klant.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig na uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van FRAME MEDIA.

Indien mocht blijken dat één of meerdere bedingen geheel of gedeeltelijk ongeldig zouden zijn, blijven de overige bepalingen van huidige voorwaarden onverminderd bestaan.

FRAME MEDIA is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen zonder de klant daarvan rechtstreeks in kennis te stellen.


1. Reservering

- Telefonische reservering moet binnen de 48 uur door de klant schriftelijk of per e-mail bevestigd worden. Het niet schriftelijke bevestiging wordt als ongeldig beschouwd. De reservatie is enkel geldig na bevestiging van FRAME MEDIA.

- De huurder kan bij FRAME MEDIA de te huur aangeboden materiaal reserveren. Elk reservatie is bindend ook wanneer de huurder het gereserveerd materiaal niet op het overeengekomen tijdstip ophaalt heeft FRAME MEDIA het recht om de volledige huurprijs in rekening te brengen.

- Iedere nieuwe klant is verplicht om bij de eerste verhuring een Belgische identiteitskaart en creditcard af te leveren. Wij maken hiervan een kopie. Iedere klant die vreemd is aan of nieuw is voor FRAME MEDIA is gehouden voor het gehuurde materiaal een bankwaarborg dat gelijk aan 1/3 van de nieuwwaarde van het gehuurde materiaal.

- Indien FRAME MEDIA dit verkiest, kan zij aan de huurder een borgsom opleggen.

- Prijzen voor artikels kunnen naargelang de periode verschillen. FRAME MEDIA hanteert de prijzen op moment van de reservatie.


2. Annulatie

- Meer dan 72 uur voor de geplande ophaling: geen kosten
- 72 tot 48 uur voor de geplande ophaling: 30% van de huur
- 48 tot 24 uur voor de geplande ophaling: 50% van de huur
- Minder dan 24 uur voor de geplande ophaling: 70% van de huur


3. Ophaling en inleveren materiaal

- Alle bestelde goederen en materialen worden geacht opgehaald en teruggebracht te worden in onze magazijn op de afgesproken tijdstip. Ophalingen gebeuren de dag voor de eigenlijke verhuring in de namiddag van 14u00 tot 18u30. Inleveringen gebeuren de dag na de eigenlijke verhuring in de voormiddag tussen 9u00 en 12u00, tenzij anders overeengekomen.

- De klant of diens gevolmachtigde dient bij afhaling een verhuurcontract te ondertekenen die eveneens dient als basis voor de facturatie.

- De handtekening van de klant of diens gemachtigde op het verhuurcontract impliceert de aanvaarding van de algemene voorwaarden van FRAME MEDIA.

- De huurder die nalaat het gehuurde materiaal op het afgesproken tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen, blijft niettemin door de huurovereenkomst gebonden voor de overeengekomen termijn.

- De huurder kan zich niet op een stilzwijgende verlenging beroepen. Elke verlenging van de huur moet minstens 48 uur voor de geplande einddatum worden gemeld en kan uiteraard uitsluitend mits beschikbaarheid en akkoord van FRAME MEDIA.

- De huurder die nalaat na de afgesproken duur het gehuurde materiaal terug te bezorgen zonder akkoord van FRAME MEDIA, wordt geacht van rechtswege en zonder enige aanmaning, in gebreke te zijn het gehuurde terug te bezorgen. Dergelijke laattijdige teruggave heeft automatisch en rechtens een aanvullende facturering tot gevolg. De huurder is tevens aansprakelijk voor de schade geleden door FRAME MEDIA en haar cliënteel bij iedere vertraging in de teruggave van het materiaal.

- Toezeggingen van FRAME MEDIA i.v.m. de afleveringsdatum zijn niet bindend en leveren geen grond op tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot schadeloosstelling.

- Indien het gehuurd materiaal laattijdig worden teruggebracht zal per begonnen dag de volledige dagprijs, zonder eventuele toegestane kortingen, supplementair worden aangerekend.

- De aandacht van de huurder wordt erop gevestigd dat hij nooit eigenaar van het gehuurde kan worden en dat niet-teruggave ervan op het overeengekomen tijdstip strafbaar is als diefstal en/of oplichting.

- FRAME MEDIA behoudt zich het recht om ten allen tijden zonder vergoeding de verhuring te annuleren en afhaling van het materiaal te weigeren.

- De begin- en einddatum van de huur wordt schriftelijk tussen partijen overeengekomen. De duur van de huur wordt berekend per schijf van 24 uur en begint na in ontvangst name van het materiaal en eindigt na de inlevering van het materiaal.

- De huurder is aansprakelijk voor de teruggave van het gehuurde materiaal in dezelfde staat als op het moment van de afhaling. Zoniet kunnen er schoonmaak- of herstellingskosten worden aangerekend. Onverminderd zijn verhaal op derden, is hij aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, verschil, minderwaarde, enz. in de ruimste zin, zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover FRAME MEDIA.

- Gehuurd materiaal worden na terugbezorgen aan FRAME MEDIA gecontroleerd binnen de 2 werkdagen. Tot die tijd blijft de huurder voor de vastgestelde schade aansprakelijk. Indien bij de controle schade aan de gehuurde materiaal worden vastgesteld dan zal FRAME MEDIA de huurder zo snel mogelijk op de hoogte brengen waarna de huurder gedurende 1 week de tijd heeft te laten overgaan tot een tegensprekelijke expertise. Na het verstrijken van die termijn van 1 week wordt de klant verder onweerlegbaar geacht de vaststellingen van FRAME MEDIA te aanvaarden en zal alle herstellingskosten naar de huurder worden gefactureerd.

- Niet-tijdige inlevering van de gehuurde toestellen resulteert in verlenging van de huurperiode onder de voorwaarden bepaald in deze overeenkomst. Alle schade die hieruit voortvloeiend is eveneens ten laste van de huurder.


4. Verhuur

- De huurder erkent het materiaal in goede staat te hebben ontvangen.

- Het ten laste nemen van het materiaal houdt in dat de klant of de persoon aangesteld voor deze afhaling, het materiaal heeft nagekeken voor zijn vertrek en hierbij heeft vastgesteld dat het volledig is en voor gebruik in perfecte staat verkeert. De huurder is verplicht dit in dezelfde toestand terug te bezorgen.

- Bij verhuur van materiaal zonder onze operator is de huurder, in geval van schade aan onze apparatuur, volledig aansprakelijk voor alle mogelijke kosten die hierin voortvloeiend. Alle kosten, zoals bijvoorbeeld reparatiekosten of kosten veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van het materiaal , zijn dus ten laste van de huurder.

- In geval van diefstal van onze apparatuur is de huurder zelf verantwoordelijk en zijn alle mogelijke kosten ten laste van de huurder. De huurder verbindt zich ertoe om de gehuurde goederen nooit zichtbaar in een voertuig achter te laten.

- Het gehuurde materiaal mag enkel door beroepsmensen worden bediend.

- Geen enkele mechanische of elektrische wijziging mag aan onze apparatuur worden aangebracht zonder onze schriftelijke toestemming. Alle wijzigingen dienen voor het einde van de huurperiode terug in hun oorspronkelijke toestand worden gebracht. De kosten hiervoor zijn ten laste van de huurder.

- Het is de huurder verboden, zonder schriftelijke toestemming van FRAME MEDIA, het gehuurde goed onder te verhuren of uit te lenen aan derden.

- De technische dienst van FRAME MEDIA verifieert het gehuurde materiaal voor elk afhaling. De huurder of diens gevolmachtigde erkent de goederen in onberispelijke en gebruiksklare staat in ontvangst te hebben genomen en verklaart volledig op de hoogte te zijn van de manier waarop de gehuurde goederen moeten worden gebruikt en onderhouden.

- De huurder is zelf verantwoordelijk voor de instellingen van het apparatuur. FRAME MEDIA kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

- Het staat de huurder vrij om voor ontvangstname of ondertekening van de verhuurbon na te gaan of het gehuurde materiaal volledig is en of het gehuurde materiaal naar behoren werkt.

- Na ontvangstname en tekenen van de leveringsbon door de huurder of zijn gevolmachtigde geldt als onherroepelijke aanvaarding.

- De huurder verbindt zich ertoe het gehuurde goed als een goede huisvader te behandelen, het volgens de gebruiksvoorschriften vakkundig en deskundig te gebruiken en het te beschermen tegen overbelasting en beschadiging.

- De huurprijs geldt exclusief BTW a rato van 21 %. De huurprijs wordt berekend per 24 uur.

- De gefactureerde bedragen stemmen overeen met de tarieven die gelden op de datum van de bestelling.


5. Weigeren of ontbinding van de huur

- Indien de huurovereenkomst wordt ontbonden ten gevolge van een ernstige tekortkoming van de huurder, zoals verkeerdelijk gebruik, niet-betaling van de verschuldigde huur, afstand aan derden, enz. is de huurder verplicht onverminderd het recht van FRAME MEDIA op vergoeding van bewijsbare schade de overeengekomen huurprijs, zonder eventuele kortingen, te betalen voor de overeengekomen huurtijd, vermeerderd met een schadeloosstelling gelijk aan de huur van 2 weken.

- FRAME MEDIA heeft het recht om naar eigen inzicht bestellingen, opdrachten of diensten te weigeren. Indien een bestelling, opdracht of dienst geannuleerd of geweigerd wordt, zullen in voorkomend geval de reeds betaalde prijs van de verkoop of verhuur zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen worden terugbetaald.

- FRAME MEDIA heeft het recht de overeenkomst met de klant als ontbonden te beschouwen zonder de klant enige schadevergoeding te zijn verschuldigd in de volgende gevallen:

    - Faillissement, gerechtelijk akkoord of onvermogen van de klant.
    - Niet betaling of niet tijdig betalen van de door de klant verschuldigde bedragen.
    - Onjuiste informatie nopens hoe, wie en waar het gehuurd materiaal wordt gebruikt.
    - Onjuiste informatie nopens de identiteit en/of leeftijd en/of woonplaats van de klant en/of zijn gevolmachtigde.


6. Aansprakelijkheid en risico

- De huurder is ten alle tijden verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal en verbindt er zich toe alle maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal of beschadiging van de gehuurde goederen en bevestigt voldoende onderlegd te zijn en de gebruikersinstructies en/of over handleidingen te kennen en verbindt er zich toe dienovereenkomstig te handelen.

- FRAME MEDIA kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor toevallige defecten tijdens de loop van de huurovereenkomst. Zij draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het resultaat bekomen met het gehuurde materiaal. Klachten dienen onmiddellijk schriftelijk aan FRAME MEDIA te worden gemeld, op straffe van ontvankelijkheid.

- De huurder kan FRAME MEDIA verzoeken om het materiaal door een technicus van FRAME MEDIA te laten testen.

- Klachten ingediend na inlevering van het gehuurde materiaal komen niet meer in aanmerking.

- De huurder verbindt zich ertoe: geen enkele wijziging of herstelling aan te brengen zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van FRAME MEDIA.

- In geval van schade, verlies, ongeval, ontregeling of enige andere wijziging aangebracht aan het materiaal, zij het elektronisch, mechanisch, optisch of esthetisch, onmiddellijk FRAME MEDIA hiervan in kennis te brengen en een omstandige schriftelijke verklaring af te leggen dienaangaande. In ieder geval is de huurder verantwoordelijk voor de kosten van de herstelling en de aanpassing van de normen van het materiaal dat hem werd toevertrouwd.

- Het is de huurder verboden de identificatie van het materiaal te verwijderen of te verstoppen (serienummers, merk en type van materiaal en identificatie van de eigenaar van het materiaal) door enig welk middel (zelfklevers, verf, gravure etc.).

- Gedurende de huurperiode zal de huurder alle risico’s dragen voor verlies of beschadiging van de gehuurde goederen welke ook de oorzaak daarvan kunnen zijn. De huurder zal eveneens ongeacht de oorzaak verantwoordelijk zijn voor alle schade, door de gebruik van de gehuurde goederen betrokken aan welke persoon of welk goed dan ook, zonder uitzondering.

- Gehuurde goederen die bliksem-, water- of vochtschade vertonen worden geen herstellingen uitgevoerd, deze worden aan nieuwwaarde in rekening gebracht.

- FRAME MEDIA heeft al het recht om op ieder moment controle uit te oefenen op de gehuurde goederen.

- Indien de schade of het verlies het gevolg zou kunnen zijn van een misdrijf, dient de huurder het proces verbaal van aangifte van het misdrijf over te maken aan FRAME MEDIA.

- Ontbrekend materiaal (kabels, accessoires ed.) dat op het einde van de huurovereenkomst niet is terugbezorgd, wordt als nieuw aangerekend.


7. Verzekeringen

- Indien het gehuurde materiaal buiten België of in risicovolle omstandigheden wordt gebruikt (gebruik op boot, wedstrijden, betoging, buitenkant wagen, oorlogsgebied, …) dient de huurder dit op voorhand en schriftelijk aan FRAME MEDIA toestemming te vragen.

- Bij schade of verlies geldt er een franchise van €1000 voor de verzekerde goederen.

- Bij alle andere materialen is diefstal en kwijtraken van apparatuur of schade voor rekening van de huurder tegen de nieuwwaarde van het product of mits toestemming van FRAME MEDIA kan de huurder het zelfde merk en type toestel/onderdeel kopen en aan FRAME MEDIA overdragen. Je neemt dus best een eigen productieverzekering indien je geen risico wilt nemen.

- De verzekering dekt immers enkel schade of verlies in België en in de landen van de Europese Unie. Het verzekerde materiaal dekt geenszins:

- Oplichting, misbruik van vertrouwen of eender ander misdrijf
- Diefstal in voertuigen zowel ’s nachts als overdag, ongeacht de plaats waar het voertuig is gestald
- Diefstal tijdens het laden en lossen
- Beschadiging van accessoires
- Gebruik in oorlogsgebied en oproer
- Nalatigheid in hoefde van de huurder
- Beschadiging van het “optisch blok” door laserstralen of aanverwanten
- Beschadiging van LCD- en plasmamonitoren
- Waterschade
- Gebruik van het materiaal onder een drone

- Uitgesloten van de dekking door de verzekering zijn alle accessoires vermeld op de verhuurbon die niet verzekerd zijn.


8. Elektronische media en data

- FRAME MEDIA is niet aansprakelijk voor de elektronische data, media of informatie opgenomen op of met FRAME MEDIA verhuurde of verkochte goederen.

- Indien goederen teruggebracht worden uit verhuur nog elektronische data , media of informatie bevatten is dit volledig ter verantwoordelijkheid van de klant of huurder.

- FRAME MEDIA neemt afstand van auteursrechten op de opgenomen data, media of informatie van de verkochte of verhuurde goederen. FRAME MEDIA is bijgevolg ook niet aansprakelijk voor enige inbreuk op auteursrechten.


9. Betaling

- Onze facturen zijn betaalbaar in euro, binnen de dertig dagen na factuurdatum, B.T.W. inbegrepen, ongeacht de wijze van betaling.

- Laattijdige betaling geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot verhoging van het openstaande bedrag met enerzijds een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10 % met een minimum van € 100,00 en anderzijds tot een intrest a rato van 10 % per jaar. Bovendien impliceert het niet tijdig betalen van één enkel verschuldigd bedrag de opeisbaarheid zonder ingebrekestelling van alle andere verschuldigde bedragen, zelfs indien die op zich nog niet vervallen zouden zijn. Bovendien geeft het niet-betalen van enig bedrag aan FRAME MEDIA de mogelijkheid elke verbintenis, desgevallend ook inzake andere opdrachten, op te schorten tot de datum van volledige betaling. Alle innings- en portkosten van aangetekende zendingen zijn ook voor rekening van de laattijdige betaler.

- Indien de factuur op vraag van de klant werd opgesteld op naam van een derde, blijft de klant in ieder geval solidair met deze derde tot betaling gehouden.

- Indien de klant namens of uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen. Als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de bestelling en/of het aangaan van de overeenkomst niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvan de overeenkomst was aangegaan of de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welk getekend is afziet van haar verplichting tot betaling.

- Ieder factuur wordt geacht te zijn aanvaard behoudens protest per aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum.


10. Klachten

- Klachten zijn slechts ontvankelijk mits een aangetekend schrijven binnen de acht dagen na factuurdatum en kunnen in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding.


11. Verkoop

- Zolang de geleverde goederen niet worden betaald blijven ze eigendom van FRAME MEDIA.

- Het risico gaat echter over op de klant vanaf de mogelijkheid tot levering.

- De verkochte goederen blijven eigendom van FRAME MEDIA tot betaling van de integrale prijs.


12. Verzendingen

- De goederen worden verzonden op risico van de klant en dienen aangetekend te gebeuren.

- De verzendingskosten komen voor rekening van de klant.


13. Overmacht

- Indien FRAME MEDIA Ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, etc. niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder dat er enige schadevergoeding kan worden opgeëist. Er kan nooit verplicht worden tot het betalen van een schadevergoeding voor de mislukking ten gevolge van defecten aan het materiaal.

- Rechtsbevoegdheid en toepasselijk recht Alle betwistingen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Gent. Enkel de Belgische wet is van toepassing.

 

Kunnen we je helpen?

Laat een bericht achter.
Wij nemen dan contact met je op.

Of wens je teruggebeld te worden?

Verzenden

Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This website uses cookies

We are using cookies to give you the best experience on our site. Cookies are files stored in your browser and are used by most websites to help personalise your web experience.
By continuing to use our website without changing the settings, you are agreeing to our use of cookies.

Cookie Policy